ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ГРАФИК /ред/ за сутрешен прием на децата в детската градина

                                                                                           Приложение 1

                                                                                           към Заповед № 282/27.05.2020г.

 

ГРАФИК /ред/ за сутрешен прием на децата в детската градина

І. Интервалът от време за прием на децата се удължава, като начален час на сутрешния прием е 7.00 ч. , а крайният 9.00 часа.

  1. Основна сграда – ул.“ Митко Палаузов „ 1

 

             а/ за деца от …I… група от 7.30 ч. до 7.45 ч.

             б/ за деца от …II… група от 7.45 ч. до 8.00 ч.

             в/ за деца от    ІІa група“   от 8.00 ч. до 8.15 ч.

             г/ за децата от III група     от 8.15ч до 8.30ч.

 

  1. Яслена сграда вход жълта врата из страна на парка

а/ за деца от яслена група „от 7.30 ч. до 8.30 ч.;

б/ за деца от ІV група      от 7.30 ч. до 8.30 ч.

ІІ. Място на прием:

  1. На входа на детската градина / не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/
  2. При благоприятни климатичните условия приемът се осъществява на двора при гарантиране физическа дистанция между придружителите.

ІІІ. Процедура на прием:

  1. Приемът в основна сграда на детската градина се извършва от медицинското лице и помощник възпитател при използване на необходимите индивидуални предпазни средства- шлем/ маска и ръкавици.
  2. Приемът във Филиални групи се осъществява от помощник възпитател/учител при използване на необходимите индивидуални предпазни средства- шлем/ маска и ръкавици.
  3. В случай на констатиране на признаци на заболяване /измерване температура/ на детето може да бъде отказано приемане.

ІV. Изпращането на децата се осъществява по аналогичен начин : от двора или от входа на детската градина след сигнализиране от страна на придружител.

 

 

                                                                           Директор:……………….

                                                                                    / Боряна Петричева /