ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

През учебната 2021/2022г. работим по следните национални програми и проекти:

“Успяваме заедно“

 

“Училищен плод“

 

“Училищно мляко“

 

“Активно приобщаване в системата на предучилищно образование - Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“

 

“Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорт“