ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Мисия и визия

 

Мисия:

*Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете

*Да създава благоприятна позитивна среда

* Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си

*Да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата

на предучилищното образование на децата като предпоставка

за равноправна и пълноценна личностна реализация

*Да стимулира и  убеждава родителите и обществеността,че детската градина е значима и необходима среда за цялостното детско развитие

 

Визия:

*Място,където детето се чувства щастливо,защитено,разбирано и подкрепяно

*Предпочитана среда за 3-7 годишните деца,където се гарантира тяхното умствено,емоционално,социално,личностно и здравно–физическо развитие

*Център за родителите,търсещи и намиращи подкрепа,сътрудничество,педагогическа информация

*Средище на хора,които обичат децата и професията си,поддържат квалификацията си на съвременно равнище,стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си

 

Ценности:

*Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие

*Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие,да се реализират ценностите и принципите на ненасилие и толерантност