ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ОБЛАСТНА ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

”Учене през целия живот – от малки до големи” – 30-31 май град Пазарджик. Достойно представяне на екипа на детската градина с доклад и презентация.